let influence

 

אישורים ודוחות

אנו מקפידים על קיום הוראות הדין, האתיקה המקצועית וההגינות הבינאישית.
עמותת שיעור אחר נרשמה כעמותה באוגוסט 2002, פעילה כמלכ"ר וקיבלה אישורי ניהול תקין בכל שנה מיום היווסדה. העמותה מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
אנו מגישים מידי שנה דו"ח כספי.

 להלן המסמכים הבאים: