shiurladerech

 

כלכלת מלחמה – החלק שלי

נושא השיעור:

נושא השיעור: כל תוצאות המלחמה מוטלות על כתפי האזרחים – בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין. עובדה זו חשובה להבנת הערבות ההדדית והאחריות שיש לכל אחד מאיתנו בחייו האישיים על חוסנה של מדינת ישראל. האם תלמידנו ראו אי פעם את הקשר בין ההצלחה האישית שלהם לבין התרומה שלהם למדינה? המסר שאנו רוצים להעביר לאזרחי המחר הוא: ככל שתלמדו טוב יותר היום, כך מדינת ישראל תהיה חזקה יותר בעתיד ותוכל לדאוג לשלומם ולבטחונם טוב יותר.
הקשר יהודי: הבנת העקרון בדיון תלמודי על החשיבות שכולם יקחו חלק במימון שירות ציבורי (הקמת שער לחצר או חומה לעיר) ועל ההתלבטות על אופן חלוקת הנטל בין האנשים. המסר הוא ברור: כולם צריכים לקחת אחריות, כל אחד לפי מידתו ולפי קרבתו.

כותבים:
מילות מפתח:
פוליטי-מדיני, מעגלי שייכות, כלכלה וחברה
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן