shiurladerech

 

שיתוף פעולה ותקשורת בינאישית בצוות

נושא השיעור:

נושא השיעור: סיפור בבל מלמד אותנו רבות על כוחה של עבודת צוות ובה להזהיר אותנו לשמור על מידתיות ועל מצפן ערכי אנושי. מכך נלמד על מיומנויות שונות של שיתוף פעולה ועבודה בצוות הנדרשות לשם ייעול ושיפור העבודה של צוותים.
הקשר יהודי: בחינת סיפור בבל כמקרה בוחן למציאות בה התקשורת האנושית היא כזו שמפעלים אנושיים יכולים להגיע עד לשמיים. המדרשים חושפים בפנינו את המחיר והסכנה שבאחדות ובמוחלטות שכל בני האדם מגויסים לעבודה משותפת אחת - סכנת וקידוש האמצעים ואיבוד הצלם.

כותבים:
אמנון מגיד
מילות מפתח:
אתיקה ומוסר, בין אדם לחברו
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן