shiurladerech

 

בכל דור ודור – על עבדות מודרנית לקראת פסח

נושא השיעור:

נושא השיעור: סביב שולחן הסדר נקרא כולנו יחדיו את הציווי: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". במערך שלפניכם נברר יחדיו מה בדיוק מצווה כל דוד ודור לזכור, ולשם מה הזיכרון אמור לשמש אותנו בהווה. נחשוף את התלמידים למקרים של עבדות מודרנית ברחבי העולם, תוך השענות על התובנות שרכשו לגבי תופעת העבדות.
הקשר יהודי: הרמב"ם מורה לנו לחוות את יציאת מצריים "כאילו עתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית". הציווי אינו תיאורטי ומופשט, אלא מחייב אותנו לפעול כנגד כל תופעת העבדות המודרנית. פסח
ארגון מסייע: אמנסטי ישראל

כותבים:
מילות מפתח:
שינוי חברתי, כלכלה וחברה, חגים ומועדים, אתיקה ומוסר
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן