שיעור ביחד דוח הערכה תשע"ז


הערכה ומדידה של פעילות העמותה הן חלק שיגרתי ואינטגרלי מתהליכי העבודה של שיעור אחר, ופעילותה נגזרת במידה רבה מן הלקחים שנלמדו במהלך שנות קיומה. הערכה זו מתאפשרת הודות למערכת מקצועית לניהול ידע, ליווי שוטף של רכזי התכנית את תומכי ההוראה והמורים, ותכנית שיתוף פעולה בין המורה לתומך ההוראה. תכנית זו נבנית לאחר היכרות ובניית אמון בין המורה לתומך ובין התומך לכיתה וכוללת מטרות, יעדים ומדדים לעבודת הצמד מורה-תומך הוראה עד לסיום שנת הלימודים.

דוח הערכה תשע"ז מורכב מ-4 חלקים:

חלק א': מציג סקירה קצרה של תהליכי ההערכה שביצעה שיעור אחר בשנים תשע"ג-תשע"ו, ולאחריהם הסבר על תהליך ההערכה בתשע"ז, בו נמדדו כמותית תחומי המתמטיקה והמדעים ואילו תחום לימודי האנגלית, שהיה אז בשנת פעילותו הראשונה הוערך בצורה איכותנית נפרדת ולא נכלל במדידה זו. מובאות טבלאות הסוקרות את התפלגות הכיתות הפועלות בתכנית על פי שכבות, מספר תלמידים בכיתה ומקצועות הלימוד השונים. 

חלק ב': מציג את מידת השפעתה של תכנית שיעור ביחד דרך שלוש נקודות מבט: 

  1. מבט על תלמידים ספציפיים שהוחלט על מיקוד בהם בתכניות שיתוף הפעולה שבין תומך ההוראה למורה.
  2. מבט על כלל הכיתה והשפעתה של כניסת תומך ההוראה אליה.
  3. מבט בית ספרי בהשוואה בין כיתות בהן שובץ תומך הוראה לכיתות ביקורת בהן לא שובץ תומך.

בכיתות בהם תכנית שיתוף הפעולה כללה יעד שהוגדר עבור מספר תלמידים ספציפי (נקודת מבט 1), נמצא בתשע"ז שהתכנית השפיעה בהצלחה על 73% מהתלמידים שהוחלט על מיקוד בהם.

בבחינת ההשפעה על כלל התלמידים בכיתה (נקודת מבט 2) נמצאו 35.5% אחוזי השפעה בתשע"ז וכן עליה באחוזי ההשפעה לעומת תשע"ו (31%). חלק זה בדוח כולל התפלגות אחוזי ההשפעה על פי היעד הנבחר בתכנית שיתוף הפעולה: עידוד בחירה, מניעת נשירה או שיפור הישגים, ונמצא שבמספר תלמידים ספציפי היעד המוצלח ביותר להגדרה הינו עידוד בחירה ולאחריו מניעת הנשירה. יעד זה הופך לרלוונטי עוד יותר בכיתות שתלמידיהן כבר נמצאים במסלול ולא אמורים לבחור בו.
* מתוך 269 הכיתות בהן פעלו תומכי הוראה בתחום המתמטיקה והמדעים, מתייחס הדוח ל 246 כיתות מהן נאספו נתונים מלאים ומקיפים (91%).

חלק ג': עוסק בנקודת המבט הבית ספרית (נקודת מבט 3) – מדידה ייחודית לתשע"ז.
במטרה לבחון במבט רחב יותר את הישגי התכנית בהתאם ליעדיה, נערכה בשנת הלימודים תשע"ז מדידה בקרב מדגם מייצג של בתי ספר בהם פועלת התכנית מזה שנתיים ומעלה והיו פעילים בהם לפחות שני תומכי הוראה בתשע"ז. בבתי ספר אלו נבחנו הישגי התכנית תוך השוואה בין כיתה שבה פעל תומך הוראה לכיתה דומה שבה לא פעל תומך הוראה. 
40 בתי ספר ענו להגדרת מרחב המדגם ולאחר בדיקה מעמיקה הושלמה המדידה ב-24 בתי ספר הפזורים ברחבי הארץ. בבתי ספר אלו אותרו 94 כיתות מתאימות (47 כיתות בהם שובץ תומך הוראה ו-47 כיתות להשוואה). 
ממצאי הדוח מתבססים על מספר התלמידים בכיתה בתחילת השנה, במחציתה ובסופה וגילו כי:

קיים גידול חד (8.3%) במספרי התלמידים בכיתות בהן פעל תומך הוראה לעומת כיתות ההשוואה, וישנם פי 2 נושרים מכיתות בהן לא פעל תומך הוראה לעומת כיתות בהן פעל תומך. העובדה שתומך ההוראה מכוון לסייע לתלמידים המצויים בסכנת נשירה מהמגמה, פנוי יותר להסבר נוסף בכיתה וכן בבחירת המודלים לעבודה בכיתה – מפנה את המורה לסייע לתלמידים החלשים, ומשפיעה משמעותית על אחוזי הנשארים במגמה.

נמצא הבדל הגדול מפי 2 (219%) של שיפור במספר הנקודות בציון סוף השנה, לטובת הכיתות בהן פעל תומך ההוראה, כאשר בשכבת ט' הפער הוא הגבוה ביותר, ולאחריה בסדר יורד שכבות י"ב, י"א וי'. בדוח מובאים נותניהם של חמישה בתי הספר המובילים באחוזי השיפור בציון ולעומתם 2 בתי ספר בהם פעילותם של הצמד מורה-תומך לא הביאה לתוצאות המיוחלות.

בבחינת הפער בין רף המיפוי שהוצב בכניסה להקבצות הגבוהות ולמגמות המדעיות לעומת הישגי הכיתות בסיום השנה, נמצא שבכיתות בהם פעל תומך הוראה, מסתבר שציון מבחן המיפוי לא ניבא כלל את ציוני סוף השנה של התלמידים, שהיו גבוהים בהרבה מרף המיפוי וגבוהים יחסית לקבוצות ההשוואה. נתון זה מחזק את גישת משרד החינוך בתכנית הלאומית למצוינות, על פיה אם ניתן לתלמידים את ההזדמנות והכלים להצלחה, הם ידעו למצות אותם ולהיעזר בהם להתגבר גם על נתוני פתיחה מורכבים בדרך אל ההצלחה.

לשם השלמת ההשוואה, קיימנו בסוף אוקטובר 2017 סבב נוסף של איסוף נתונים מ-18 כיתות י"א-י"ב שנגשו לבגרות בתשע"ז. מתוך כיתות אלו קיבלנו נתונים של 13 כיתות (73%) בהם פעל תומך הוראה לעומת 13 כיתות ההשוואה שלהן. והתגלה כי: בכיתות בהן פעל תומך הוראה למדו 43 תלמידים יותר (19.3%) ותלמידיהם השיגו ממוצע בגרות גבוה ב-4.1 נקודות במועד א' (5.4%), וגבוה ב-2.6 נקודות במועד ב' (3.5%). אמנם פער הנקודות הצטמצם במועד ב', אך ממוצעים אלו התקבלו עם 43 תלמידים יותר שצלחו את ההקבצות הגבוהות. כך שניתן לומר שמטרת התכנית הושגה – לגרום ליותר תלמידים לבחור, להתמיד ולהצליח בהקבצות הגבוהות ובמגמות המדעיות המוגברות.

חלק ד': מציג את  נתוני חוות הדעת של המורים ותומכי ההוראה על התכנית ושביעות רצונם מהמורה/תומך ההוראה שאיתם בצמד. הנתונים העלו שביעות רצון גבוהה של המורים של תומכי ההוראה זה מזה ומהתכנית, וכן רצון של רוב מוחלט של המורים ותומכי ההוראה להמשיך ולהשתתף בתכנית.

במהלך הדוח כולו שזורים טיפים למורה ולתומך ההוראה למקסום האפקטיביות בצמד, וכן ציטוטים מתאימים משיחות שערכו רכזי התכנית עם הצמדים במהלך השנה >  לצפייה בדו"ח המלא לחצו כאן
ל
צפייה במצגת המסכמת את עיקרי הדו"ח > לחצו כאן