let influence

 

סיכום מחקרי הערכה שיעור אחר - יולי 2015

השפעות קורס כללי המשחק (משפטים וחברה), אמציה אבני, 2006
בסוף 2006 נערך מחקר שכלל חלוקת שאלוני משוב לתלמידים בתחילת הקורס ובסופו, השוואה לקבוצת ביקורת, מבחני ידע בע"פ למדגם תלמידים, שיחות עם צוות ההוראה ותצפיות. נבדקו 6 כיתות (9% מכלל התלמידים דאז), מתנדבים וצוותי הוראה. סיכום המימצאים:
"לקורס "כללי המשחק" יש השפעות חיוביות ניכרות. הוא נתפס כפעילות מבורכת וחשובה ע"י התלמידים, הסגל החינוכי ועורכי הדין המתנדבים. נמצא שהקורס יצר אצל התלמידים תחושת חוויה חזקה ומשמעותית שנחרתה בזיכרונם. הוא נתן הזדמנות לילדים המתקשים בתחומים לימודיים לבטא את עצמם; הוא שיפר, באופן מובהק, את רמת הידע של משתתפיו בסוגיות הנמצאות בלב הווייתם כאזרחים במדינה דמוקרטית והגביר את יכולתם להבין את נקודת המבט של הזולת ולפתור בעיות בדרך של הסכמה".
"בהשוואה בין קבוצות המחקר לקבוצות הביקורת נמצא הבדל מובהק בדרך פתרון קונפליקט: לתלמידים שלמדו בקורס "כללי המשחק" היתה הכוונה לראות תמיד שני צדדים ולהסתכל על הדברים באופן מאוזן. תלמידים אלו נטו לבחור בפתרון שבו שני הצדדים מרוויחים, בשיעור גבוה באופן מובהק מאשר התלמידים בקבוצת הביקורת".
"התצפיות והשיחות השונות חשפו את המשמעות שייחסו התלמידים להיות המרצים מודל התנדבותי לחיקוי עבורם. ערך לא מבוטל יש גם בראיית כל הפעילות של "כללי המשחק" בתוך הקונטקסט הכללי של צמצום פערים בתוך החברה הישראלית: התלמידים נוכחו לדעת שעוה"ד הם בשר ודם כמוהם, ומן הצד השני עוה"ד נחשפו לאוכלוסייה שכנראה לא היו באים אתה במגע בדרכים אחרות. בסך הכל המפגש יצר קירוב בין האוכלוסיות, רצון להעמיק את ההיכרות ושבירת דעות קדומות".
הקורס נתפס כתורם ומועיל גם אצל אוכלוסיית המתנדבים, ויצר אצלם תחושות סיפוק ותרומה משמעותית.

מחקר אודות מתנדבי שיעור אחר, פנימי בהנחית תכנית "מדידה והערכה ככלי ניהולי", מתן, 2009
בשנת 2009, נבחרה שיעור אחר להימנות על ארבע העמותות בפילוט של מתן - משקיעים בקהילה לתכנית מדידה וההערכה ככלי ניהולי. בתכנית השתתפו 3 חברי צוות ומנכ"לית העמותה ובמסגרתה נרכשו כלים ומיומנויות לפיתוח כלי הערכה ולשימוש בתוצאותיהם. בהנחיית התכנית, נבנה בסיומה שאלון הערכה אינטרנטי להפצה בקרב מתנדבי העמותה. לשאלון נענו 275 מתנדבים (17% מכלל מתנדביה דאז). מימצאים עיקריים:
פרופיל המתנדבים: 60% גברים ו-40% נשים (יש לציין שרוב עובדי הארגונים המתנדבים הם גברים), מעל 90% מהם בין הגילאים 25-50, ומחציתם בין הגילאים 31-40 (גילאים לשרוב אינם מתנדבים); רבע מהם בעלי עמדות בכירות (מנהלים ושותפים); ומחציתם בילי ותק בעבודה של 3 שנים ומעלה (שליש מהם מעל 5 שנים).
שביעות רצון: 88% מהם העידו שבכוונתם להמשיך להתנדב במסגרת שיעור אחר; 89% המליצו או מתכוונים להמליץ לאחרים להצטרף להתנדבות במסגרת שיעור אחר
מעורבות חברתית: 59% העידו שאינם פעילים חברתית מעבר לשיעור אחר (ואלו שכן - העידו על מעורבות מסוג של תרומה כספית, ועד הורים ומשמר אזרחי); ואילו 67% השיבו שההתנדבות עוררה בהם רצון להיות יותר מעורבים חברתית (!). חשיפת המתנדבים למערכת החינוך ולשכבות אוכלוסיה שהמגע שלהם איתן הוא לרוב מועט, מעורר בהם תודעה חברתית ומעודד אותם להמשיך בעשייה החברתית.
מניעי ההתנדבות: הטריגר המהותי להתנדבות הוא אישי, ובעיקר אידיאולוגי. הרוב הגדול של המתנדבים העידו שההתנדבות חשובה להם באופן אישי, וציינו מניעים אישיים של רצון לתרום, ענין וסקרנות. רובם ייחסו גם להנהלת הארגון מניעים פנימיים כנים, והאמינו שהא מאפשרת את הפרויקט כי היא מאמינה בהתנדבות (נתון שללא ספק מתיישב עם תפיסתנו את הארגונים ומניעיהם הכנים). כמו כן נמצא קשר מובהק בין הרגשה שההתנדבות חשובה לארגון ממנו מגיע המתנדב והערכתו את הארגון בעקבות השתתפותו בפרויקט. כלומר להתנדבות יש בהחלט ערך ארגוני רב.
תחושת המתנדבים לגבי תרומתם לתלמידים (ערך מוסף, מסוגלות, ידע ומיומנויות): כל הנשאלים העידו כי התלמידים קיבלו ערך מוסף כתוצאה מהמפגשים (80% מהם במידה רבה ורבה מאד); כולם העידו כי הפעילות עוררה סקרנות בקרב ההתלמידים (87% מהם במידה רבה ורבה מאד) וכי הפעילות אפשרה לתלמידים לקבל ידע מעמיק יותר על תחום התוכן של הקורס ועל עולם התעסוקה. רובם הגדול של המתנדבים העריכו שהפעילות תרמה לחיזוק תחושת מסוגלות התלמידים, לחיזוק דימויים העצמי ולפיתוח חשיבה ביקורתית.

מחקר אודות השפעות שיעור אחר על תלמידים, פנימי בהנחית יועצת מתן, 2011
בשנת 2011 העברנו שאלוני משוב ל 432 תלמידים ב- 25 כיתות (10% מכלל הכיתות דאז) בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, בפריפריה ובמרכז, בקורסים של משפטים וכלכלה. מטרת המחקר היתה לבדוק היבטים שונים של השפעת הקורס ותוצאותיו עבור התלמיד - המפגש עם מודל לחיקוי, תחושת מסוגלות של התלמיד, הכרות עם מקומות עבודה, וידע בנוגע למושגים ולנושאים שנלמדו בקורס. מבין המימצאים:
הנאה וענין: 97% כתבו שהמפגשים והתכנים היו מעניינים, 96% העידו שהתכנים שנלמדו היו חדשים עבורם, כולם או חלקם, ל-97% מהם היה מעניין לפגוש את המתנדבים, 73% סיפרו על הפעילות לבני משפחתם, ו – 56% דיברו עליה עם מורים וחברים.
ידע וחשיפה לתכנים חדשים: 46% מכלל הילדים ענו שאלות ידע בחומר שנלמד "בהצטיינות", 38% "בהצלחה" (מתוך כלל התלמידים 39% העידו שעברית אינה שפת האם שלהם).
תחושת מסוגלות: 93% מרגישים שביכולתם להצליח בכל תחום שיבחרו, 91% העידו שהשתתפו באופן פעיל במפגשים, 88% העידו שיכולים להסביר למישהו אחר תכנים ומושגים שנלמדו.
מודל לחיקוי (שאלה פתוחה: "במה תרצו להיות דומים למתנדבים?"): רוב התלמידים העידו שירצו להידמות למתנדבים: לעבוד בתחום עיסוקם (41%), להצליח בחייהם (27%), להיות חכמים ובעלי ידע רחב כמותם (16%).
תוצאה מעניינת מאד היתה למצוא כי 24% כתבו (בשאלה פתוחה!) שהיו רוצים להתנדב בעתיד, בדומה למתנדבים: "להסביר לילדים דברים חדשים וללמד אותם", "...משהו שאיתו אני אוכל לעזור למישהו אחר".

לסיכום, אופן פעילותה של העמותה נגזר במידה רבה מן הלקחים שנלמדו מן הפעילות במהלך שנות קיומה. מתוך המחקרים, הליווי השוטף והמשובים הנאספים מן המתנדבים, התלמידים, המורים והמנהלים, עולים האתגרים והקשיים הכרוכים בהפעלת קורסי ההעשרה, כמו גם הצלחותיהם והישגיהם.
המימצאים והמסקנות עוברים ליישום הן בתהליכי העבודה והליווי, הן במערכי השיעור והן בהכשרות שמעבירים למתנדבים. דוגמאות למסקנות שהוסקו מתהליכי ההערכה: נלמדה חשיבותה של הרוטאציה בין המתנדבים, נלמדה חשיבותה של נוכחות מחנכת מעורבת בכיתה בזמן השיעור, נלמדה המשמעות הרבה שתלמידים מייחסים לכך שהמתנדבים משתפים אותם בסיפורם האישי ואף בקשיים שחוו עד שהגיעו למעמדם המקצועי הנוכחי, נלמדה חשיבותו של מפגש חוזר בין המתנדב לתלמידים ולפיכך ההמלצה למתנדבים היא שכל אחד יתנדב פעמיים במהלך הקורס. ברמת התכנים, מן המשובים אנו למדים אילו שיעורים מוצלחים יותר ואילו פחות, ובהתאם לכך ממליצים למתנדבים אילו מערכי שיעור לבחור. זאת ועוד, פגישות הסיכום עם צוותי ההוראה ועם המתנדבים מאפשרות לנו לדעת האם הייתה בעיה נקודתית בתפעול הקורס, ובהתאם לכך אנו פועלים באופן תמידי על מנת לשפר את התקשורת ואת שיתוף הפעולה בין המתנדבים לבין בית הספר, לרווחת התלמידים וכל המעורבים בשותפות.